Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/123
Title: Phân tích các điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển cây cao su ở huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Xoan
Keywords: Cây cao su
Vĩnh Linh, Quảng Trị
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài. Phân tích các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển cây cao su ở huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị. Định hướng phát triển và phân bố cây cao su ở huyện Vĩnh Linh.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/123
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...