Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/124
Title: Đánh giá chất lượng nước vùng hạ lưu sông Cu Đê thành phố Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến đời sống và sản xuất của người dân
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Viết Hải Hiệp
Keywords: Môi trường nước
Sông Cu Đê, Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/124
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...