Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1475
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ quốc phòng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Hữu Hoàng
Keywords: Giáo dục đại học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề; Thực trạng công tác phát triển ĐNGV dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ quốc phòng; Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ quốc phòng trong giai đoạn hiện nay...
Description: Quản lý Giáo dục; Đà Nẵng; Bảo vệ 5/2013
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1475
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT HOANG.pdftóm tắt370.07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN NGUYEN HUU HOANG.pdftoàn văn1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.