Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1509
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường Đại học Trà Vinh
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Chính
Keywords: Giáo dục Đại học
Cán bộ quản lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lý luận của phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường đại học trong giai đoạn hiện nay; Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường Đại học Trà Vinh; Các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường Đại học Trà Vinh...
Description: Quản lý Giáo dục; Trà Vinh; Bảo vệ 6/2013
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1509
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom_tat.pdftóm tắt350.49 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NGUYEN CHINH.pdftoàn văn1.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.