Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1511
Title: Biện pháp quản lý công tác sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Trần, Thị Kim Oanh
Keywords: Giáo dục Đại học
Công tác sinh viên
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lý luận việc quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng; Thực trạng quản lý công tác sinh viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn; Các biện pháp quản lý công tác sinh viên tại Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn.
Description: Quản lý Giáo dục; Đà Nẵng; Bảo vệ 5/2013
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1511
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdftóm tắt392.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN-VAN.pdftoàn văn1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.