Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1514
Title: Biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Trương, Văn Bảo
Keywords: Giáo dục Đại học
Thực tập chuyên môn
Trung cấp Y
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của HSSV tại trường cao đẳng; Thực trạng quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng; Biện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y Trường CĐ Bách Khoa Đà Nẵng...
Description: Quản lý Giáo dục; Đà Nẵng; Bảo vệ 5/2013
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1514
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat BAO BAO.pdftóm tắt409.96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdftoàn văn1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.