Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1711
Title: Nghiên cứu mức độ ô nhiễm nước ở âu thuyền Thọ Quang - thành phố Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến sản xuất, đời sống của cộng đồng dân cư xung quanh.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Hòa, Thị Diễm Hằng
Keywords: Ô nhiễm nước
Đời sống
Sản xuất
Đà Nẵng
Âu thuyền
Cộng đồng dân cư
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: 10CDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1711
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...