Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1771
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên khoa Y-Dược trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Lê, Ngọc Tuấn
Keywords: Giáo dục đại học
Cao đẳng Phương Đông
Giảng viên
Y-dược
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - ĐN
Abstract: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng, đại học; Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên khoa Y - Dược trường cao đăng Phương Đông Đà Nẵng; Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên khoa Y - Dược trường cao đăng Phương Đông Đà Nẵng; ...
Description: Quản lý Giáo dục; Đà Nẵng; Bảo vệ 12/2013
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1771
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdftóm tắt389.89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdftoàn văn1.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.