Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2479
Title: Nghiên cứu thực trạng rừng và công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Hà Tĩnh giai đoạn 2007-2012. Định hướng đến năm 2020.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Võ, Thị Giang
Keywords: Bảo vệ rừng
Quản lý rừng
Phát triển rừng
Hà Tĩnh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: Cử nhân sư phạm địa lý. 10 SDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2479
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...