Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/264
Title: Nghiên cứu sử dụng phương pháp grap dạy học phối hợp với các phương pháp dạy học khác nhằm nâng cao hiệu quả bài lên lớp chương nhóm Halogen lớp 10 ở trường trung học phổ thông.
Authors: Phan, Văn An
Ngô, Thị Nhơn
Keywords: Phương pháp grap
Giáo dục phổ thông
Halogen
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Tìm hiểu về cơ sở lí luận có liên quan đến việc sử dụng pháp grap dạy học kết hợp với các phương pháp dạy học khác để nâng cao hiệu quả dạy học hóa học ở trường phổ thông. Xây dựng các giáo án trong chương nhóm Halogen lớp 10 theo phương pháp đang nghiên cứu. Thực nghiệm sư phạm bằng các giáo án đã soạn (theo phương pháp đang nghiên cứu) để xác định hiệu quả và tính khả thi của phương pháp mà mình sử dụng.
Description: 08SHH
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/264
Appears in Collections:KLTN Khoa Hóa học

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.