Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/28620
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi.
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Đoàn, Văn Danh
Keywords: Quản lý giáo dục
Dân tộc thiểu số
Giáo dục tiểu học
Quảng Ngãi
Phát triển đội ngũ giáo viên
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/28620
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...