Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/28942
Title: Biện pháp phát triển kỹ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thông qua hoạt động vui chơi.
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Lê, Thị Trúc Quỳnh
Keywords: Kỹ năng hợp tác
Trẻ 5-6 tuổi
Hoạt động vui chơi
Đà Nẵng
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: KLTN Khoa Mầm non. Lớp 11SMN
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/28942
Appears in Collections:KLTN Khoa GD Mầm non

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...