Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29379
Title: Biện pháp quản lý giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh các trường trung học cơ sở dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai.
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Măng, Thắng Lợi
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc
Giáo dục trung học cơ sở
Gia Lai
Trường dân tộc nội trú
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29379
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdftóm tắt279.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
luan van.pdftoàn văn3.76 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.