Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29382
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên phân hiệu trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai.
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Phạm, Thị Tùng
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục quốc phòng
An ninh quốc phòng
Giáo dục đại học
Sinh viên
Gia Lai
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29382
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...