Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29397
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường trung học phổ thông thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Nguyễn, Thị Thương
Keywords: Quản lý giáo dục
Bảo vệ môi trường
Gia Lai
Giáo dục trung học phổ thông
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29397
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...