Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29398
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Huỳnh, Hữu Thừa
Keywords: Quản lý giáo dục
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Gia Lai
Giáo dục trung học phổ thông
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29398
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...