Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29405
Title: Biện pháp quản lý dạy học tự chọn ở các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi.
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Huỳnh, Văn Long
Keywords: Quản lý giáo dục
Quảng Ngãi
Giáo dục trung học phổ thông
Dạy học tự chọn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29405
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...