Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29418
Title: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học theo hình thức đào tạo từ xa tại đại học Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, GS.TS.
Nguyễn, Hoàng Thanh Uyên
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục đại học
Đà Nẵng
Đào tạo từ xa
Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29418
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdftóm tắt293.07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdftoàn văn1.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.