Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29424
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục lao động cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Lê, Thị Hồng Phong
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục tiểu học
Giáo dục lao động
Đà Nẵng
Học sinh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29424
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdftoàn văn1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOM TAT.compressed.pdf198.2 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.