Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29810
Title: Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Bùi, Thị Thanh Hải
Keywords: Quản lý giáo dục
Hoạt động phát triển ngôn ngữ
Trẻ 5-6 tuổi
Trường mầm non
Đà Nẵng
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29810
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...