Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29815
Title: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trung học cơ sở quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Lê, Thị Hoàng Chinh
Keywords: Quản lý giáo dục
Phương pháp giảng dạy
Đà Nẵng
Giáo dục trung học cơ sở
Đổi mới phương pháp dạy học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29815
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...