Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29837
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình theo hướng chuẩn hóa.
Authors: Phùng, Đình Mẫn, PGS.TS.
Nguyễn, Huy Phước Long
Keywords: Phát triển đội ngũ tổ trưởng
Giáo dục tiểu học
Quảng Bình
Quản lý giáo dục
Chuẩn hóa
Tổ trưởng chuyên môn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29837
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...