Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29849
Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học phổ thông huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Nguyễn, Phiêu
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học phổ thông
Quảng Ngãi
Bồi dưỡng học sinh giỏi
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29849
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...