Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29851
Title: Biện pháp quản lý công tác phối hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Salavăn tỉnh Salavăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Savatmixai, Khingkham
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục đạo đức
Salavăn
Giáo dục trung học phổ thông
Lào
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29851
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat LV Khingkham (1).pdftóm tắt484.58 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LV-khingkham 18-11-2015.pdftoàn văn1.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.