Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30200
Title: Tính toán điều kiện để có sự gia tăng Phonon âm (sóng âm) trong bán dẫn khi có mặt trường Laser bằng phương pháp phương trình động lượng tử.
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Nguyễn, Thị Thùy Vân
Keywords: Phonon âm
Mặt trường Laser
Phương trình Động lượng tử
Bán dẫn
Issue Date: 2015
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN
Description: KLTN Khoa Vật Lý 11CVL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30200
Appears in Collections:KLTN Khoa Vật Lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ THUỲ VÂN R.pdfToàn văn1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...