Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/38931
Title: Gagaku và nhã nhạc [Gagaku Nhật Bản, Nhã nhạc cung đình Huế Việt Nam, nhã nhạc Hàn Quốc]
Authors: Văn, Minh Hương
Issue Date: 2003
Abstract: Khái niệm nhã nhạc. Sơ lược lịch sử phát triển Gagaku và nhã nhạc. Tổ chức dàn nhạc. Những tương đồng và dị biệt.
Description: Thành phố Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2003.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/38931
Appears in Collections:Nghệ thuật

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...