Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/505
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Thu Hằng, TS.
Huỳnh, Bá Công
Keywords: Quản lý giáo dục
Ngoại khóa
Giáo dục phổ thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: QLGD; Đà Nẵng; Khóa 2010-2012; Bảo vệ 12/2012
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/505
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdftóm tắt322.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Luan van.pdftoàn văn1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.