Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/512
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hướng chuẩn hóa
Authors: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Lê, Thị Lương
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo viên
Đào tạo nghề
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: QLGD; Đà Nẵng; Khóa 2010-2012; Bảo vệ 12/2012
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/512
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUONG-TOM TAT.pdftóm tắt363.94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Le Thi Luong-LVAN.pdftoàn văn1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.