Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/537
Title: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học tin học tại trung tâm ngoại ngữ và tin học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Authors: Võ, Nguyên Du, TS.
Phan, Thị Minh Tâm
Keywords: Quản lý giáo dục
Dạy học
Tin học
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: QLGD; Đà Nẵng; Bảo vệ 12/2012
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/537
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdftóm tắt314.51 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
lvan tam.pdftoàn văn845.31 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...