Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/539
Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Tam Thanh, TS.
Trần, Thị Kim Bình
Keywords: Quản lý giáo dục
Bồi dưỡng nghiệp vụ
Giáo dục tiểu học
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: QLGD; Đà Nẵng; Bảo vệ 12/2012
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/539
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KIM BINH-TOM TAT.pdftóm tắ319.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN CHUAN NHAT.pdftoàn văn1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...