Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/53969
Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Trương, Thị Tùng
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo viên tiếng Anh
Bồi dưỡng chuyên môn
Giáo dục trung học
Gia Lai
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện nay. - Đề xuất các biện pháp quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MÃ SỐ: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/53969
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TomTat.pdftóm tắt392.72 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUANVAN.pdftoàn văn988.15 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.