Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54172
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Xuân Bách, TS.
Phạm, Ngọc Tuyến
Keywords: Quản lý giáo dục
Tệ nạn xã hội
Giáo dục phòng chống
Học sinh
Giáo dục trung học
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: Xác định cơ sở lý luận về quản lý công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Trung học phổ thông. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý công tác giáo dục phòng chống TNXH tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục phòng chống TNXH cho học sinh các trường Trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MÃ SỐ: 60.14.05
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54172
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdftóm tắt606.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdftoàn văn1.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...