Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54260
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học viên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Trịnh, Văn Anh
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục thường xuyên
Giáo dục hướng nghiệp
Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu lý luận về hoạt động Giáo dục hướng nghiệp cho học viên tại Trung tâm GDTX. Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động Giáo dục hướng nghiệp cho học viên tại các Trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Kon Tum. Đề xuất biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học viên tại các Trung tâm GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MÃ SỐ: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54260
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...