Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54262
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh ở các trường THPT huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Diệp, Chanh Tha
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học
Giáo dục thể chất
Học sinh
Trà Vinh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất tại các trường THPT trên địa bàn huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho học sinh các trường THPT của huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho học sinh ở các trường THPT hiện nay.
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MÃ SỐ: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54262
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...