Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54266
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Diệp, Quang Nhàn
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục tiểu học
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
Trà Vinh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: .Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học, thành phố Trà Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MÃ SỐ: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54266
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diep Quang Nhan - Tom tat.pdftóm tắt450.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Diep Quang Nhan - LV.pdftoàn văn1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.