Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54269
Title: Quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường THPT huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Dương, Tiến Dũng
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học
Giáo dục bảo vệ môi trường
Trà Vinh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho HS trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường và các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường THPT huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường THPT huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MÃ SỐ: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54269
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...