Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54283
Title: Quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum
Authors: Trần, Xuân Bách, TS.
Bùi, Thị Ngọc Thảo
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học
Bạo lực học đường
Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu, xác định cơ sở lý luận về quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum. Đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở trường THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MÃ SỐ: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54283
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...