Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/545
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Quang Giao, TS.
Nguyễn, Tý
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục môi trường
Giáo dục phổ thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: QLGD; Đà Nẵng; Bảo vệ 12/2012
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/545
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TY-TOM TAT.pdftóm tắt374.74 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TY-luan van.pdftoàn văn1.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...