Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54545
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Gia Lai
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Bùi, Khoa Nghi
Keywords: Quản lý giáo dục
Cán bộ quản lý
Nữ cán bộ quản lí
Gia Lai
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ CBQLGD. Khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ nữ CBQLGD ở tỉnh Gia Lai. Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ nữ CBQLGD đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54545
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdftóm tắt389.32 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
luan van.pdftoàn văn8.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.