Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55295
Title: Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với các kĩ thuật dạy học trong dạy học địa lí lớp 10 trung học phổ thông.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Trang
Keywords: Phương pháp thảo luận nhóm
Dạy học
Giáo dục trung học
Địa lý 10
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của Phương pháp thảo luận nhóm và việc kết hợp các Kĩ thuật dạy học trong TLN trong DH địa lí lớp 10 THPT. - Xác định các yêu cầu, nguyên tắc tổ chức dạy học kết hợp các Kĩ thuật dạy học trong Phương pháp thảo luận nhóm trong DH địa lí lớp 10 THPT. - Đề xuất quy trình và biện pháp tổ chức DH kết hợp các Kĩ thuật dạy học trong Phương pháp thảo luận nhóm trong DH địa lí lớp 10 THPT. - Vận dụng các biện pháp vào thiết kế vào tổ chức DH kết hợp các Kĩ thuật dạy học trong Phương pháp thảo luận nhóm trong DH địa lí lớp 10 THPT. - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc kết hợp các Kĩ thuật dạy học trong Phương pháp thảo luận nhóm trong DH địa lí lớp 10 THPT. Đưa ra các kết luận và khuyến nghị.
Description: Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Địa Lí – Lớp : 14 SDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55295
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...