Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55959
Title: Xử lý Toluen bằng vật liệu NANO TiO2 pha tạp Nitơ phủ trên sợi oxit nhôm (N-TiO2/Al2O3).
Authors: Nguyễn, Thị Huệ
Mã, Thị Anh Thư
Nguyễn, Mạnh Nghĩa
Keywords: Xử lý Toluen
Vật liệu NANO TiO2
N-TiO2/Al2O3
Sợi Oxit nhôm
Issue Date: 4/2017
Publisher: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Description: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học – Tập 22, Số 4/2017
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/55959
Appears in Collections:Hóa học (TC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ HUỆ.pdfToàn văn379.62 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.