Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57439
Title: Quản lý hoạt động can thiệp sớm trẻ mần non chậm phát triển trí tuệ tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Lê, Thị Thu Trang
Keywords: Trẻ chậm phát triển trí tuệ
Giáo dục chuyên biệt
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động can thiệp sớm trẻ mầm non chậm phát triển trí tuệ tại Cơ sở giáo dục chuyên biệt Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động can thiệp sớm trẻ mầm non chậm phát triển trí tuệ tại các Cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động can thiệp sớm trẻ mầm non chậm phát triển trí tuệ tại các Cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57439
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuTrang-K36-Tomtat.pdftóm tắt696.56 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LeThiThuTrang.compressed.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...