Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57445
Title: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường tiểu học quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Authors: Huỳnh, Thị Tam Thanh, TS.
Nguyễn, Thị Yến
Keywords: Giáo dục đạo đức
Đổi mới giáo dục
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường tiểu học. Khảo sát thực trạng hoạt động GDĐĐ và quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường tiểu học quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đề xuất và khảo nghiệm biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường tiểu học quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57445
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiYen-K36-Tomtat.pdftóm tắt749.96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiYen.compressed.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...