Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57450
Title: Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo nghề nghiệp ở Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
Authors: Phan, Minh Tiến, PGS.TS.
Nguyễn, Văn Hòa
Keywords: Tự đánh giá
Kiểm định chất lượng giáo dục
Giáo dục đại học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động TĐG trong KĐCLGDNN ở Trường Cao đẳng. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động TĐG trong KĐCLGDNN ở Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động hoạt động TĐG trong KĐCLGDNN ở Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57450
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat _ Nguyen Van Hoa - K36.pdftóm tắt676.57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanHoa.compressed.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...