Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57454
Title: Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường mẫu giáo công lập thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Phạm, Thị Miên
Keywords: Xã hội hóa giáo dục
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công tác XHHGD ở trường mẫu giáo công lập. Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý công tác XHHGD tại các trường Mẫu giáo thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đề xuất một số biện pháp quản lý công tác XHHGD tại các trường Mẫu giáo công lập thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam góp phần nâng cao chất lượng GD, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57454
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiMien-K36-Tomtat.pdftóm tắt534.05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PhamThiMien-K36-Luanvan.pdftoàn văn6.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...