Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57462
Title: Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên ở các trường Trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Authors: Trần, Văn Hiếu, PGS.TS.
Vũ, Văn Tuấn
Keywords: Bồi dưỡng giáo viên
Đổi mới giáo dục
Giáo dục trung học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Xây dựng cơ sở lý luận của quản lý công tác bồi dưỡng GV theo hướng đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường THPT. Kháo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng GV theo hướng đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV theo hướng đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57462
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÓM TẮT LUAN VAN-VU VAN TUAN K36- CHÍNH THỨC (1).pdftóm tắt778.54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Luan Van- Vu Van Tuan.pdftoàn văn6.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...