Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57473
Title: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay
Authors: Đỗ, Tường Hiệp, TS.
Đoàn, Văn Hiệp
Keywords: Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp
Đổi mới giáo dục
Giáo dục trung học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Khái quát cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng NLNN cho giáo viên ở các trường THCS. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng NLNN cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng NLNN cho giáo viên ở các trường THCS huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục (Komtum) - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57473
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat luan van đoàn văn hiệp IN .pdftóm tắt812.98 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN HIEP HOÀN CHỈNH IN.pdftoàn văn8.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...