Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57907
Title: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trung học phổ thông các huyện miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Arâl, Mai Tình
Keywords: Bồi dưỡng chuyên môn
Đổi mới giáo dục
Giáo dục trung học
Giáo viên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57907
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ARAL MAI TINH TOÀN VĂN.pdfToàn văn9.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
ARAL MAI TINH TÓM TẮT.pdfTóm tắt732.27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
ArralMaiTinh-QLGD.K37QNa2-TrangthongtinTV.pdfThông tin628.56 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...