Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57918
Title: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁC HUYỆN MIỀN NÚI PHÍA BẮC TỈNH QUẢNG NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Đinh, Văn Tư
Keywords: GIÁO VIÊN
Giáo dục trung học
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông. Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên THPT các huyện miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT các huyện miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57918
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DINH VAN TU TOÀN VĂN.pdfToàn văn35.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DINH VAN TU TÓM TẮT.pdfTóm tắt792.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin VN - Dinh Van Tu - K37.pdfThông tin378.52 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...