Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57950
Title: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TIÊN PHƯỚC TỈNH QUẢNG NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Trần, Thanh Hải
Keywords: Giáo viên
Giáo dục trung học
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57950
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thanh Hai TOÀN VĂN.pdfToàn văn7.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tran Hai ThanhTÓM TẮT .pdfTóm tắt354.11 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thông tin VN- Tran Thanh Hai.pdfThông tin571.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...